Home Email Custom

หลวงพ่อธัมมชโย

แม้วันนี้จะมืดตื้อมืดมิด
แต่สักวันหนึ่ง
เราก็จะเข้าถึงธรรมได้
ความมืดไม่เคยเกิน
12 ชั่วโมงต่อวัน

23 กรกฎาคม พ.ศ. 2545