Home Email Custom

อุปสรรคช่วงแรกๆ

หลวงพ่อธัมมชโย

อุปสรรคช่วงแรกๆ ก็จะมีแต่
เรื่องฟุ้งกับตั้งใจมากเกินไปเป็นหลัก
ส่วนเรื่องหลับ หรือเรื่องอื่นๆ
ยังเป็นเรื่องรองลงมา
ถ้าใจเราไม่ฟุ้งไปคิด
ในเรื่องคน สัตว์ สิ่งของก็ง่าย
ซึ่งทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับการฝึกฝน

12 เมษายน พ.ศ. 2552